නවගොවියා දැනුම් පො‍‍ත
109.2.2. කාලගුණය යනු කුමක්ද?            M+  

කාලගුණය යනු වායු ගෝලයේ විවිධ ලක්‍ෂණයන්ගේ, එනම් වර්ෂාපතනය, උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය, සුලෙඟ් වේගය, වායු පීඩනය, හිරු එලිය සහ සූර්ය විකිරණයන්ගේ දැනට පවතින තත්ත්වයන්ය. කාලගුණය යනු ඉහත ලක්‍ෂණයන්ගෙන් අපට දැනට ලැබෙන අගයන් වේ.Up  02. දේශගුණික විභවයන් හඳුනා ගැනීම
109.2.2. කාලගුණය යනු කුමක්ද?

  පෙර      ඊලඟ 


නිවස    ආපසු