නවගොවියා දැනුම් පො‍‍ත
02.3. යල සහ මහ කන්න යනු මොනවාද?            M+  

මෙම වර්ෂාපතන රටාව අනුව වැසි කාල දෙකක් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒවා,
මහ කන්නය - ඔක්තොම්බර් සිට පෙබරවාරි
යල කන්නය - මාර්තු සිට සැප්තැම්බර්
මෙම මහ සහ යල කන්නයන් වියලි කාල පරිච්ෙඡ්ද දෙකකින් වෙන් කෙරේ. ශ‍්‍රී ලංකාවේ බෝග වගා කාල සටහන මෙම කන්න දෙක හා බැඳී පවතී. සාමාන්‍යයෙන් පවතින මෙම රටාව සමහර වර්ෂ වලදී වාසුලි සහ අවපාත නිසා අධිකව වෙනස් වේ.

--- සිතියම ---Up  02. දේශගුණික විභවයන් හඳුනා ගැනීම

  පෙර      ඊලඟ 


නිවස    ආපසු